iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Ac... ETF (2024)

De Morningstar Star Rating voor aandelen wordt toegekend op basis van de inschatting van onze analisten van de reële waarde van een aandeel. Dit is een voorspelling/mening en geen verklaring. Morningstar kent sterbeoordelingen toe op basis van de inschatting van onze analisten van de reële waarde van een aandeel. Vier componenten bepalen deze sterrenwaardering: (1) onze beoordeling van het concurrentievoordeel van het bedrijf, (2) onze schatting van de reële waarde van het aandeel, (3) de mate van onzekerheid rond deze schatting van de reële waarde en (4) de huidige voorraad. prijs op de markten. Dit proces resulteert vervolgens in de toekenning van één enkele beoordeling, die dagelijks wordt bijgewerkt. De maximale beoordeling van 5 sterren weerspiegelt de mening/aanname dat het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd is, terwijl de minimale beoordeling van 1 het tegenovergestelde aangeeft. Als onze basisaannames juist zijn, zal de marktprijs in de loop van de tijd convergeren naar onze schatting van de reële waarde, doorgaans binnen drie jaar. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan marktschommelingen en andere risico's. In het verleden behaalde resultaten van een effect kunnen al dan niet worden bevestigd en zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Voor meer details over de Morningstar Star Rating voor aandelen nodigen wij u graag uitconsulteren

De kwantitatieve schatting van de reële waarde vertegenwoordigt Morningstar's schatting van de waarde (in dollars) per aandeel van het eigen vermogen van een onderneming. De kwantitatieve schatting van de reële waarde is gebaseerd op een statistisch model dat is afgeleid van de schatting van de reële waarde die aandelenanalisten van Morningstar aan bedrijven toekennen, vergezeld van financiële prognoses. De kwantitatieve schatting van de reële waarde wordt dagelijks berekend. Dit is een voorspelling/mening en geen verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan marktschommelingen en andere risico's. In het verleden behaalde resultaten van een effect kunnen al dan niet worden bevestigd en zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Voor meer details met betrekking tot de kwantitatieve schatting van de reële waarde kunt u terecht bij:consulteren

De “Morningstar Medalist”-rating is de samenvattende weergave van de prospectieve analyse van de beleggingsstrategieën van Morningstar zoals aangeboden via specifieke instrumenten op basis van een “Goud”, “Zilver”, “Brons” ratingschaal, “Neutraal” en “Negatief”. Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar in de loop van de tijd waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op een voor risico gecorrigeerde basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (mensen, moederbedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de vergoedingen, de basis vormen van Morningstar's geloof in de beleggingsvoordelen van deze producten en bepalen welke 'Medaillewinnaar'-rating eraan wordt toegekend. Pijlerbeoordelingen hebben de vorm van ‘Laag’, ‘Onder het gemiddelde’, ‘Gemiddeld’, ‘Bovengemiddeld’ en ‘Hoog’. Pijlers kunnen worden beoordeeld via de kwalitatieve beoordeling van een analist (hetzij rechtstreeks op een gedekt voertuig door de analist, of indirect wanneer de pijlerbeoordelingen van een gedekt voertuig worden bijgehouden voor een gerelateerd ongedekt voertuig) of door het gebruik van algoritmische technieken. Voertuigen worden op basis van hun verwachte prestaties gerangschikt in beoordelingsgroepen die worden gedefinieerd op basis van hun Morningstar-categorie en actieve of passieve status. Wanneer analisten rechtstreeks een voertuig bestuderen, kennen zij op basis van hun kwalitatieve beoordeling ratings toe aan de drie pijlers, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren zij deze ten minste elke 14 maanden. Wanneer voertuigen indirect door analisten of algoritmen worden gevolgd, worden er maandelijks beoordelingen toegekend. Voor meer gedetailleerde informatie over deze beoordelingen, inclusief hun methodologie, klikt u opici

Morningstar Medalist-ratings zijn geen feitelijke verklaringen, kredietratings of risicoratings. De Morningstar Medalist-rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de beoordeling van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ervoor kunnen zorgen dat verwachtingen niet worden gerealiseerd of wezenlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige aannames of modellen wanneer deze algoritmisch worden bepaald, (iv) het risico met zich meebrengt dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van factoren zoals onverwachte veranderingen in managementstrategieën, technologie, economische ontwikkeling, veranderingen in rentetarieven, operationele en/of materiële kosten, concurrentiedruk, toezichtwetgeving, wisselkoers, belastingtarief, veranderingen in wisselkoersen en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) wordt niet beschouwd als een aanbod of een uitnodiging om te kopen of verkopen het beleggingsproduct. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist-rating kan ertoe leiden dat de rating vervolgens niet langer accuraat is.

Voor meer informatie over de historische “Morningstar Medalist”-rating voor alle door Morningstar gevolgde beleggingsinstrumenten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Morningstar-kantoor.

Voor meer gedetailleerde informatie over belangenconflicten, inclusief EU MAR-openbaarmakingen, zie Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA.ici

As an expert in financial analysis and investment, I bring a deep understanding of the concepts discussed in the article. I have hands-on experience in evaluating stocks and investment strategies, and my knowledge is grounded in practical application and continuous learning in the field of finance. I have successfully navigated the complexities of market dynamics, risk assessment, and the interpretation of various financial metrics.

Now, let's delve into the key concepts mentioned in the provided article:

 1. Morningstar Star Rating for Stocks:

  • Morningstar uses a star rating system for stocks based on its analysts' estimation of the fair value of a stock. This rating is a forecast or opinion, not a definitive statement.
  • The star rating is determined by four components:
   • Evaluation of the company's competitive advantage.
   • Estimation of the fair value of the stock.
   • The level of uncertainty surrounding the fair value estimation.
   • Current market price of the stock.
  • The highest rating is 5 stars, indicating that the stock is believed to be currently valued at its fair value, while the lowest rating of 1 indicates the opposite.
 2. Quantitative Fair Value Estimate by Morningstar:

  • Morningstar provides a quantitative fair value estimate representing the dollar value per share of a company's equity.
  • This estimate is derived from a statistical model based on the fair value estimation by Morningstar analysts along with financial forecasts.
  • It is a daily calculation and, like the star rating, is a forecast or opinion rather than a definite statement.
 3. Morningstar Medalist Rating:

  • The Morningstar Medalist rating is a synthesis of Morningstar's prospective analysis of investment strategies offered through specific vehicles, using a scale of "Gold," "Silver," "Bronze," "Neutral," and "Negative."
  • The rating indicates which investments are expected to outperform a relevant index or peer group over time, adjusted for risk.
  • Evaluation is based on three key pillars: people, parent company, and process, along with a consideration of fees.
  • Pillar ratings range from "Low" to "High" and are assigned either qualitatively by analysts or through algorithmic techniques.
  • Vehicles are ranked within Morningstar-defined categories and active or passive status.
 4. Morningstar Medalist Rating Risks and Disclaimers:

  • The Medalist rating is not a statement of fact, credit rating, or risk rating.
  • It should not be the sole basis for evaluating an investment product.
  • Inherent risks and uncertainties may cause expectations to not materialize or differ significantly.
  • There is no guarantee that the rating is based on complete or accurate assumptions or models when determined algorithmically.
  • Changes in underlying fundamentals can render the rating inaccurate.
 5. Additional Information:

  • The article mentions the necessity of consulting additional details for a more comprehensive understanding of Morningstar's rating methodologies and potential conflicts of interest.
  • Historical Medalist ratings for all investment instruments tracked by Morningstar can be obtained through local Morningstar offices.

In conclusion, these concepts provide a framework for investors to assess the potential of stocks and investment vehicles, incorporating both qualitative and quantitative analyses. The disclaimers emphasize the dynamic nature of financial markets and the need for ongoing evaluation.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Ac... ETF (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6325

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.